Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου

THERMANSI_ESTIASHS

Σκοπός της Δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορονοΐού, με την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου, προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Στην κατεύθυνση αυτή η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος έως 100,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) με μέγιστο προϋπολογισμό κάθε αίτησης έως 5.000,00€ ανά χώρο εστίασης (μία πρόταση ανά ΑΦΜ υποχρεωτικά).
H Δράση διέπεται από τον Καν. 1407/2013 (ενισχύσεις De minimis) με τη συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ (50 εκ. για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 10 εκ. για μεγάλες επιχειρήσεις).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται από την EYΔ/ΕΠΑνΕΚ και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ο αρμόδιος εταίρος υλοποίησης, του ΕΦΕΠΑΕ).

Περισσότερες λεπτομέρειες