Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και ιδιωτών σε θέματα οργάνωσης όπως:

•    Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών σε χρηματοπιστωτικά θέματα.
•    Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ).
•    Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.
•    Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.
•    Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός του φόρου νομικών προσώπων).
•    Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων.
•    Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.
•    Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά σχέδια πολλαπλών στόχων.