Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική η ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων και οργανισμών με βάση Διεθνή Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης κρίνεται αναγκαία. Η πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων εγγυάται την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης.

Μία επιχείρηση για να κριθεί ως αποτελεσματική και αποδοτική, θα πρέπει να διαχειρίζεται σωστά τον τρόπο εκτέλεσης μίας εργασίας μέσω ενός Συστήματος. 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και πιστοποίηση των ακόλουθων συστημάτων:

•    ISO 9001 : 2008 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
•    ISO 14001 : 2004 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
•    ISO 22000 : 2005 (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
•    OHSAS 18001 : 2007 - Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
•    ISO 27001 : 2005 - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
•    ISO 13485 : 2003 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Προϊόντα για Ιατρική Χρήση