Σύντομα "ανοίγει" ΕΣΠΑ για επιδότηση ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ επιχειρήσεων

Σε αναμονή της ανακοίνωσης έναρξης της δράσης για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων ΜΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων .

Επιλέξιμα θα είναι επίσης και τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.
Επιλέξιμοι Τομείς
α) Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 20 έως και 50 κλίνες
β) Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
γ) Camping
δ) Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)
ε) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες
στ) Τουριστικά γραφεία
ζ) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ
η) Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
θ) Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
ι) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, κ.α.)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων » ανέρχεται σε 120.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 266,6 εκατ. €.
Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: 25.000 € – 400.000 €, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Επιλέξιμες δαπάνες
‣ Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 80%)
‣ Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 80%)
‣ Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό)
‣ Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (έως 5% & μέχρι 15.000€))
‣ Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)
‣ Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
‣ Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
‣ Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (έως 20%& μέχρι 4.000 €)
Ένταση ενίσχυσης: 45%, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους θα ανέρχεται σε 50%.